Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

May the New Year bring you courage to break
your resolutions early! My own plan is to swear off
every kind of virtue, so that i triumph even when i fall!
  
Aleister Crowley

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου