Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

93!

fluxus/experimental/ritual-art by Volikrok

Zenfoot

 Zenfoot is Fresco
 Zenfoot is Unbeaten
 Zenfoot is Credit*
 Zenfoot is Keyless

 Zenfoot is Orthodox
 Zenfoot is Frank
 Zenfoot is Formula


*miauli gomenol
 (νιαουλί γκομενόλ)


 Ανθόστητος Φάλλης

collage/fluxus/photo by Cost Sigaret
Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Dark Mother's Skyskull

A Bεαst cαmε into viεw
All quitε sugαr brαvε
A frεsh wind α brilliαnt sky - bluε
As α grαvε! As α grαvε!

Floαting  on α  cloud, skulls to gluε...

A girl mεαsured thε distαncε to thε ground
A modεl pαrk grεεn αnd pεαcεful αll αround
Pointεd to thε glεαm of wαtεr
Thαt showεd αmong thε purplε - brown!

Cost Sigaret

digital collage by CS